ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์อาเซียนศึกษา  โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ  36000
โทรศัพท์ : 0-4481-1887
โทรสาร : 0-4483-5247,0-4412-7004

คำทักทายภาษาอาเซียน
ไทย : สวัสดี
ลาว : สบายดี
เวียดนาม : ซินจ่าว
สิงคโปร์ : หนีห่าว
พม่า : มิงกาลาบา
กัมพูชา : ซัวสะเดย
ฟิลิปปินส์ : กูมุสตา
บรูไน : ซาลามัต ดาตัง
อินโดนีเซีย: ซาลามัต เซียง
มาเลเซีย : ซาลามัต ดาตัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์อาเซียนศึกษา (ASEAN Educational Centre)
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ (Sister School)

 

คำขวัญอาเซียน:(Motto of ASEAN)
หนึ่งวิสัยทัศน์ : ONE VISION
หนึ่งอัตลักษณ์ : ONE IDENTITY
หนึ่งประชาคม : ONE COMMUNITY

กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดบทบาทการดำเนินการงานด้านต่างประเทศเชิงรุก
โดยเน้นการกระชับความสัมพันธ์และการขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อบ้าน
ในภูมิภาคเอเชียภายใต้กรอบความร่วมมือด้านต่างๆโดยเฉพาะกรอบความร่วมมือ
ด้านการศึกษา  ซึ่งในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 15 ให้การรับรองปฏิญญาชะอำ-
หัวหินว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อบรรลุประชาคมอาเซียน
โดยกำหนดให้สาขาการศึกษาตอบสนองการสร้างประชาคมการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม
        ดังนั้นเพื่อให้สอดรับกับนโยบายดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐานโดย
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดทำโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาคมอาเซียน
หรือ Spirit of Asean เพื่อให้สอดรับกับโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา
ภูมิภาค (Education Hub)และเป้าหมายที่จะทำให้เป็นประชาคมอาเซียนและพัฒนาเยาวชนไทย
ให้มีสมรรถนะที่สำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนโดยโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขต 1 ให้เป็น 54 โรงเรียน
ที่มีศูนย์อาเซียนในสถานศึกษาประเภทโรงเรียน Sister School โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียน ที่มีความพร้อมของสถานศึกษาในด้านต่างๆ คือ ด้านการใช้เทคโนโลยี ีในการเรียนการสอน
ด้านศักยภาพในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ด้านบุคลากร

 

 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
1.เพื่อให้โรงเรียนที่เป็นศูนย์อาเซียนศึกษาเป็นแหล่งความรู้ที่มีความพร้อมสำหรับนักเรียน ครู และประชาชน
2.เพื่อให้ครูและนักเรียนในโรงเรียนที่เป็นศูนย์อาเซียนศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจ
และ
เจตคติที่ดีเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
3.เพื่อให้ครูนักเรียนในโรงเรียนที่เป็นศูนย์อาเซียนศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายสามารถใช้ภาษาต่างประเทศ
และเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศในการสื่อสารกับประเทศในประชาคมอาเซียน

กลุ่มเป้าหมายของศูนย์อาเซียน

ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรและนักเรียนทุกคนในโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิและโรงเรียนเครือข่าย รวมทั้งประชาชนทั่วไปตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.โรงเรียนที่เป็นศูนย์อาเซียนต้องมีความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนได้อย่างมีคุณภาพ
2.ร้อยละ 90 ของครูและนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
3.ร้อยละ 70 ของครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการอาเซียนศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจสามารถใช้ภาษาอาเซียน และเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ ในการสื่อสารกับประเทศในประชาคมอาเซียน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนมีความพร้อมในการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียนสามารถติดต่อสื่อสารและอยู่ร่วมกันได้บนพื้นฐานของความเสมอภาค
และผลประโยชน์ร่วมกัน ในการเสริมสร้างความมั่นคง ในด้านเศรษฐกิจการเมือง และสังคมของภูมิภาคอาเซียน

 

 

 

คุณลักษณะพึงประสงค์ของนักเรียนอาเซียน

1.นักเรียนต้องมีความสามารถในการสื่อสารที่โดดเด่นกว่านักเรียนโรงเรียนอื่นๆโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
2.นักเรียนต้องมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและต้องมีการติดต่อสื่อสารโดยใช้อินเตอร์เน็ตเป็นอย่างดี
3.นักเรียนที่อยู่ในศูนย์อาเซียนต้องมีความเป็นอัตลักษณ์ โดยที่ประชุมได้ลงความเห็น
ว่าอัตลักษณ์ของศูนย์อาเซียนประจำโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิคือต้องมีการให้ความรู้ในเรื่องของสี่แยกอินโดจีนให้กับเด็กนักเรียนว่าเกี่ยวกับอาเซียนอย่างไร
4.นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน : Spirit of Asean ต้องมีเพื่อนและมีการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน
5.นักเรียนที่อยู่ในศูนย์อาเซียนต้องมีความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าใจวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี เงินตราและความสามารถปรับตัวอยู่กับเพื่อนๆประเทศสมาชิกอาเซียนได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บุคลากรศูนย์อาเซียนศึกษา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ