กำเนิดอาเซียน

อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพฯ ซึ่งได้ลงนามกันที่ วังสราญรมย์

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยมี
1.นายอาดัม  มาลิก  รัฐมนตรีต่างประเทศแห่งอินโดนีเซีย
2.นายดุล ราชัค บินฮุลเซน รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติมาเลเซีย
3.นายนาร์ซิโซ รามอส  รัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์
4.นายเอส ราชารัตนัม รัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์
5.นายถนัด  คอมันต์ รัฐมนตรีต่างประเทศไทย
  มาหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในขณะนั้นทั้ง 5 ประเทศ ได้เห็นพ้องต้องกันที่จะร่วมมือกันในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยใน
ภูมิภาคเอเชีย ส่งเสริมความกินดีอยู่ดี ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ และความใกล้ชิดทางสังคมและวัฒนธรรม

  ประเทศสมาชิกอาเซียน

อาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่
บรูไน ดารุสซาลาม   กัมพูชา  อินโดนีเซีย  ลาว  มาเลเซียพม่า  ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  ไทย  และเวียดนาม  

สัญลักษณ์อาเซียน

สัญลักษณ์อาเซียนเป็นรูปรวงข้าวสีเหลือง
10 ต้นที่ถูกมัดรวมกันไว้ หมายถึง ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

  • สีเหลือง  หมายถึง  ความเจริญเติบโตรุ่งเรือง
  • สีน้ำเงิน  หมายถึง  สันติภาพและความมั่นคง
  • สีแดง  หมายถึง  ความกล้าหาญและความก้าวหน้า   
  • สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์

       

วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งอาเซียน

1.ส่งเสริมความเจริญทางเศรษฐกิจ และความก้าวหน้าทางสังคมและวัฒนธรรม
2.ส่งเสริมการมีเสถียรภาพ สันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค
3.ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์ และด้านการบริหาร
4.ส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกันในการฝึกอบรมและการวิจัย
5.ส่งเสริมความร่วมมือในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การค้า การคมนาคม การสื่อสาร และการปรับปรุงมาตรฐานการดำรงชีวิต
6.ส่งเสริมการมีหลักสูตรการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
7.ร่วมมือกับองค์กรระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ

เป้าหมายของอาเซียน

อาเซียนมีความมุ่งหวังที่จะจัดตั้งประชาคมอาเซียน จัดตั้งให้เสร็จในปี 2558
โดยจะเป็นประชาคมที่ประกอบด้วย 3 เสาหลักซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน คือ
1.ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนมุ่งให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติมีระบบแก้ไขความขัดแย้งระหว่างกันได้ด้วยดีมีเสถียรภาพอย่างรอบด้าน
มีกรอบความร่วมมือเพื่อรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ๆเพื่อให้ประชาคมมีความปลอดภัยและมั่นคง
2.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมุ่งให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจและการอำนวยความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน อันจะทำให้ภูมิภาคมีความเจริญมั่งคั่ง และสามารถแข่งกับภูมิภาคอื่นๆได้ เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนในประเทศอาเซียน
3.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเพื่อให้ประชาชนแต่ละประเทศอาเซียนอยู่ร่วมกันภายใต้แนวคิดสังคมที่เอื้ออาทรมีสวัสดิการทางสังคมที่ดีและมีความมั่นคงทางสังคม

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์อาเซียนศึกษา  โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ  36000
โทรศัพท์ : 0-4481-1887
โทรสาร : 0-4483-5247,0-4412-7004