กระทรวงศึกษาธิการ l สพฐ. l สกสค. l คุรสภา l ก.ค.ศ. l ก.บ.ข. l สกศ. l สพท.ชย.1 l กระดานข่าว
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวบไซต์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อ.เมืิอง จ.ชัยภูมิ

 

ประวัติโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
 

 

วิสัยทัศน์  ( vision )

วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำวิถีแห่งภูมิิปัญญาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาเทคโนโลยีมีศักยภาพ
ระดับมาตรฐานสากล
พันธกิจ   (  Mission ) 
 •  

   


  เป้าประสงค์  ( Goal ) 

   

   

   

  ปรัชญาของโรงเรียน

  คุณธรรมเด่น   เรียนดี  สะอาด มารยาทงาม

   

  1.มีหลัสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล
  2.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีทักษะในการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  3.นักเรียนผ่านการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award)
  4.ส่งเสริมนักเรียนนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน
  5.การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนผ่านเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award)   1.พัฒนาหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล
   2.บริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพและการมีส่วนร่วม
   3.พัฒนาครูยกระดับคุณภาพครูในการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและส่งเสริมการวิจัย
    

    

   

   

   

   

  โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  27 พฤษภาคม  2513  เป็นโรงเรียนอนุบาลแห่งที่  67  ของกรมสามัญศึกษา  เริ่มแรกก่อตั้งอยู่บริเวณด้านหลังโรงเรียนสุนทรวัฒนา  บนเนื้อที่ 6 ไร่  7 งานเศษ  เป็นที่ราชพัสดุ  โดยมีนางสาวกัญญา  จ้อนเมือง  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ 22 กันยายน 2525คณะกรรมการวางผัง
  การใช้ที่ราชพัสดุจังหวัดชัยภูมิ  ได้อนุมัติให้โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิใช้ที่ดินราชพัสดุบริเวณสนามบินเก่า ของ
  กองทัพอากาศ  เป็นที่ก่อตั้ง โรงเรียนแห่งใหม่  เนื้อที่  37ไร่  3 งาน  80 ตารางวา รวมระยะเวลาก่อตั้ง 35  ปี