Get Adobe Flash player
มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ข้อมูลพื้นฐาน


ประวัติโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ


          โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 เป็นโรงเรียนอนุบาลแห่งที่ 67 ของกรมสามัญศึกษา เริ่มแรกก่อตั้งอยู่บริเวณด้านหลังโรงเรียนสุนทรวัฒนา บนเนื้อที่ 6 ไร่ 7 งานเศษ เป็นที่ราชพัสดุ โดยมีนางสาวกัญญา จ้อนเมือง ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
          วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2525 คณะกรรมการวางผังการใช้ที่ราชพัสดุจังหวัดชัยภูมิ ได้อนุมัติให้โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิใช้ที่ดินราชพัสดุบริเวณสนามบินเก่าของกองทัพอากาศ เป็นที่ก่อตั้งโรงเรียนแห่งใหม่ เนื้อที่ 37 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวาที่ตั้งและขนาด


          โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ตั้งอยู่ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัด สาย 1 หมู่ที่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ บนพื้นที่ 37 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จัดการศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา บริเวณโรงเรียนมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ

ติดถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัด สาย 1 และฝั่งตรงข้ามเป็นบริเวณสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตจังหวัดชัยภูมิ

ทิศใต้

ติดที่เอกชนหมู่บ้านหนองหลอด

ทิศตะวันออก

ติดถนนสายเข้าหมู่บ้านหนองหลอด และฝั่งตรงข้ามเป็นสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ

ทิศตะวันตก

ติดถนนและฝั่งตรงข้ามเป็นที่ทำการ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดชัยภูมิวิสัยทัศน์ (Vision)


          โรงเรียนจัดการศึกษาตามแนวทาง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ให้นักเรียน มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์เทียบเคียงมาตรฐานสากลพันธกิจ (Mission)


1. จัดการศึกษาตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) และบริหารจัดการตามรูปแบบ “อนุบาลรวมใจ”
2. จัดการเรียนรู้ ตามปรัชญา ทฤษฎี Progressivism & Constructivism ให้เด็กแสวงหาความรู้และ จัดการได้ด้วยตัวเอง (Executive function)
3. พัฒนาครูเป็นมืออาชีพ มีบทบาท Facilitator & Guidance เพื่อพัฒนาวิชาชีพให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
4. มีเครือข่ายความร่วมมือ ในการพัฒนาการจัดการศึกษา สื่อ นวัตกรรม และแหล่งการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และเพียงพอค่านิยม (Values)


1. มีจิตสาธารณะ
2. ทำงานเป็นทีม
3. ยึดประโยชน์นักเรียนเป็นสำคัญปรัชญาของโรงเรียน


คุณธรรมเด่น เรียนดี สะอาด มารยาทงามสัญลักษณ์ของโรงเรียน


          ดอกบัวสีชมพู ล้อมรอบด้วยตัวอักษร “อ” มีความหมายว่า ดอกบัวสีชมพูเป็นดอกไม้ที่สูงค่า นำมาบูชาพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลจนปัจจุบัน ซึ่งเปรียบได้กับเด็กซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่า
          สัญลักษณ์ “อ” หมายถึง โรงเรียนอนุบาลที่จะช่วยกันดูแลอุ้มชูนักเรียนที่มีคุณค่านั้นให้ก้าวหน้าต่อไปสีประจำโรงเรียน


สีน้ำเงิน

หมายถึง

ความอดทน มานะ พยายาม

สีชมพู

หมายถึง

ความรักและความใฝ่รู้ในการศึกษาหาความรู้