กระทรวงศึกษาธิการ l สพฐ. l สกสค. l คุรสภา l ก.ค.ศ. l ก.บ.ข. l สกศ. l สพท.ชย.1 l กระดานข่าว
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

ชื่อ เพียงใจ สิงห์นิมิตตระกูล
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.บ (สังคมศึกษา)
หมายเลขโทรศัพท์ 044-830369 มือถือ 081-0673595
สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ป.4 ปีการศึกษา 2555
ชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ป.4/1
17
29
46
ป.4/2
22
20
42
ป.4/3
20
23
43
ป.4/4
21
22
43
ป.4/5
21
22
43
ป.4/6
22
21
43
ป.4/7
20
22
42
ป.4/8
22
20
42
รวม
165
179
344

E-Mail
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
ชื่อ ระวีวรรณ ธีระสุต
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.อ.บ(เทคโนโลยีการผลิตพืช)
หมายเลขโทรศัพ 044-836049 มือถือ 085-2043112
E-Mail
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
ชื่อ เพชรอารี ศรีมันตะ
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์
E-Mail
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
ชื่อ อรวรรณ เดชบุญมี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.บ(สังคมศึกษา)
หมายเลขโทรศัพ 044-837139 มือถือ 083-7370265
E-Mail
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
ชื่อ สุชาดา จงรักวิทย์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.บ (นาฎศิลป) ,กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
หมายเลขโทรศัพท์ 044-821723 มือถือ 081-6004272
E-Mail
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5
ชื่อ วัลลิยา ณ ศร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.บ (ประถมศึกษา)
หมายเลขโทรศัพท์ 044-835997 มือถือ 081-2665815
E-Mail
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6
ชื่อ กษมา ภูมิวิริยะ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.บ (บริหารการศึกษา)
หมายเลขโทรศัพ 044-124529 มือถือ 089-6301393
E-Mail
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7
ชื่อ กันยารัตน์ ดงทอง
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ค.บ. (การประถมศึกษา)
หมายเลขโทรศัพท์ 044-835861 มือถือ 081-7251560
E-Mail
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8
ชื่อ มงคล ต่อฤทธิ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.บ.(ภาษาไทย)
หมายเลขโทรศัพท์ 044-817861 มือถือ 081-7604730
E-Mail
ครูประจำวิชาวิทยาศาตร์
ชื่อ บุญเรียน ประทุมชาติ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.บ (ภาษาไทย)
หมายเลขโทรศัพท์ 044-811230 มือถือ 086-5821976
E-Mail

ครูประจำวิชาภาษาไทย
ชื่อ ภัคจิรา พายุพัด
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.บ
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 089-7226672
E-Mail

ครูประจำวิชาประวัติศาสตร์และกอท.
ชื่อ สุรเชษฐ์ ภักดีจิตร
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ศษ.ม (สังคมศึกษา)
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 086-8736544
E-Mail
ครูประจำวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ชื่อ สามารถ ม่วงเพชร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.บ.(พลศึกษา)
หมายเลขโทรศัพท์ 044-821442 มือถือ 081-7606390
E-Mail

ครูประจำวิชาคอมพิวเตอร์
ชื่อ มนัส สมณะ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ค.บ.(ชีวะวิทยา)
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 081-3815134
E-Mail
krumanus@hotmail.com
ครูประจำวิชาวิทยาศาสตร์
<กลับไปหน้าหลัก>